Kursy nurkowe Warszawa - zapisy: 664 024 597 lub email: nurtech@nurtech.pl

IANTD

Kursy

A. Cel kursu
1. Program jest przewidziany jako podstawowy kurs dla tych, którzy zamierzają zostać płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA;
2. Program kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz na nauczenie podstawowych
umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań oraz ciekawostek podwodnego świata;
3. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 21 metrów.

B. Wymagania wstępne
1. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat. Dla Programu Open Water Rebreather Diver wymagane jest ukończenie 18 roku życia;
2. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty
1. Podręcznik IANTD Open Water Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD); lub dla programu Open Water Nitrox Diver:
2. Podręcznik IANTD Open Water Nitrox Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny
zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);
lub dla programu Open Water Rebreather Diver:
3. Podręcznik IANTD Open Water Rebreather Student Manual z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia
1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być zaliczone;
2. Co najmniej jedne zajęcia muszą być przeznaczone na omówienie psychologicznych aspektów nurkowania. Omówione muszą zostać cechy odpowiedzialnego nurka, jego sposób myślenia i sposoby unikania ryzyka w nurkowaniu rekreacyjnym;
3. Cały zakres tematyczny wykładów teoretycznych oraz wszystkie ćwiczenia i sprawności w wodzie muszą być powtarzane tak długo dopóki uczestnik kursu nie wykaże wystarczającego zrozumienia i nie wykona ćwiczeń na satysfakcjonującym Instruktora poziomie. Dla programu OWND musi zostać wykonany również cały program tematyczny programu EANx Diver;
4. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA;
5. Planowanie nurkowania oraz ponoszenie odpowiedzialności;
6. Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia kursu Open Water Diver muszą zostać poprawnie wykonane w warunkach wód ograniczonych lub na basenie;
7. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 80 minut czasu dennego podczas 4 do 6 nurkowań. Jeśli czas ten zostanie osiągnięty wcześniej to i tak do zaliczenia kursu konieczne jest wykonanie 4 nurkowań. Jeśli jest to program IANTD OWN Diver co najmniej dwa z nich muszą być wykonane z użyciem mieszanin typu EANx;
8. Nurkowie biorący udział w programie Open Water SCR Diver muszą wykonać 6 nurkowań, z których 4 muszą być wykonane z użyciem SCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań kursu SCR musi wynosić 240 minut;
9. Nurkowie biorący udział w programie Open Water CCR Diver muszą wykonać 10 nurkowań, z których 8 musi być wykonane z użyciem CCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań kursu CCR musi wynosić 500 minut;
10. Nurkowie biorący udział w kursach OW Rebreather Diver muszą wykonać nurkowania trwające w sumie co najmniej 120 minut, wykorzystując zwykły sprzęt SCUBA. Czas ten może być liczony podczas zajęć w wodach ograniczonych lub na basenie, ale co najmniej 2 nurkowania muszą być wykonane w wodach otwartych z wykorzystaniem sprzętu SCUBA;
11. Zalecane jest przygotowanie do nurkowania z zatrzymanym oddechem oraz wykonanie kilku takich nurkowań;
12. Egzamin pisemny musi być zaliczony. Nurkowie biorący odział w programie OWND muszą również zaliczyć egzamin pisemny EANx Diver. Egzamin pisemny uznaje się za zaliczony jeśli zdobyto co najmniej 80% punktów.

E. Wymagania sprzętowe
1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów rekreacyjnych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia
1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 8 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 12, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Pierwsze i drugie nurkowanie w wodach otwartych musi być wykonane do głębokości pomiędzy 6 a 9 metrów. Co najmniej jedno z nurkowań 3 do 4 musi być wykonane do głębokości pomiędzy 9 a 18 metrów;
3. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane;
4. Podczas wszystkich nurkowań musi zostać zachowana prędkość wynurzania 9 metrów na minutę lub mniejsza.

G. Zajęcia praktyczne
1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów po powierzchni;
2. Utrzymywanie się na powierzchni przy minimalnym wysiłku;
3. Czyszczenie maski;
4. Czyszczenie i użycie rurki oddechowej;
5. Wejście do wody;
6. Zademonstrowanie przynajmniej dwóch technik pływania w płetwach;
7. Holowanie nurka na dystansie 9 metrów po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz pchania;
8. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 360 metrów w masce, rurce i płetwach (ABC);
9. Przepłynięcie pod wodą dystansu 3 metrów, odnalezienie i założenie ABC, po czym wypłynięcie czyszcząc maskę i rurkę;
10. Przepłynięcie pod wodą w masce, rurce i płetwach dystansu 10 metrów na wstrzymanym oddechu;
11. Wykonanie poprawnego zanurzenia “scyzorykiem” w sprzęcie ABC;
12. Zademonstrowanie pod wodą, podczas spoczynku, zalania i czyszczenia maski, wyjęcia i przedmuchania automatu oraz odnalezienia automatu;
13. Ćwiczenie i demonstrowanie poprawnej kontroli pływalności oraz pozycji ciała pod wodą;
14. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie SCUBA bez maski dystansu 9 metrów;
15. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów. Podczas płynięcia należy co najmniej 3 razy zmienić metodę oddychania z automatu na fajkę i odwrotnie;
16. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów na plecach;
17. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 30 metrów używając urządzenia wypornościowego (BC) jako platformy pływającej, pchanej przed sobą;
18. Wykonanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA);
19. Zasymulowanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA) nurkując na wstrzymanym oddechu w najgłębszej części basenu;
20. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 9 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Wykonanie w spoczynku co najmniej trzech wdechów, po czym normalne płynięcie przez 10 minut przed powtórzeniem ćwiczenia;
21. Wykonanie powyższego ćwiczenia z modyfikacją – po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć dzielić się gazem;
22. Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody. Powtórzenie ćwiczenia pod wodą na głębokości nie większej niż 6 metrów;
23. Jeśli uczestnik kursu przystąpił do kursu Open Water Rebreather Diver konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń zawartych w programie podstawowym dla odpowiedniego rebreathera.

CENA KURSU : 1000 zł + MATERIAŁY SZKOLENIOWE : 250 zł

A. Cel kursu

1. Program stanowi kontynuację nauki, umożliwiając nurkowi IANTD Open Water (Nitrox) Diver rozwijanie swoich umiejętności poprzez zdobywanie doświadczenia w warunkach kontrolowanych;
2. Program przygotowuje do nurkowań na maksymalną głębokość 30 metrów.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi mieć licencję Open Water (Nitrox) Diver lub **CMAS bądź inną odpowiadającą RSTC Entry Level Diver;
2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat.

C. Teksty

1. Podręcznik IANTD Advanced Open Water Diver oraz odpowiedni Zeszyt Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

1. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego podczas 4 do 7 nurkowań w wodach otwartych. Jeśli wszystkie ćwiczenia oraz określony czas denny zostaną spełnione wcześniej, program może zostać zakończony po czwartym nurkowaniu wykonanym w pełnym sprzęcie.

E. Wymagania sprzętowe

1. Spełnienie wymagań sprzętowych zgodnie z Wytycznymi Ogólnymi programów rekreacyjnych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 8 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 12, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 30 metrów;
3. Muszą być wykonane odpowiednie przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne.

G. Zajęcia praktyczne

1. Rozwijanie i prezentowanie kontroli pływalności poprzez wykonywanie zawiśnięcia w toni oraz trzymanie właściwego tempa wynurzania;
2. Zaplanowanie zapasu gazu;
3. Wykonanie przynajmniej pięciu nurkowań ćwiczeniowych następującego typu: powyżej poziomu morza, poszukiwanie i ratownictwo, wydobywanie, nurkowanie w prądzie, nurkowanie nocne, głębokie, na wraku (bez penetracji), w rzece, pomiarowe, z symulowanymi przystankami dekompresyjnymi przy użyciu butli pony, z nawigacją na kompas, nurkowanie z łodzi oraz z brzegu;
4. Wykonanie przynajmniej jednego awaryjnego wynurzenia, z procedurą dzielenia się gazem, przy wykorzystaniu zapasowego drugiego stopnia. Partnerzy płyną ku sobie pokonując dystans przynajmniej 12 metrów (bez oddychania, z powolnym wydechem), po czym rozpoczynają procedurę dzielenia się gazem używając drugiego stopnia dawcy. Jeśli używany jest Rebreather musi być wykonana odpowiednia procedura określona dla używanego sprzętu.

CENA KURSU : 1000zł

A. Cel kursu

1. Program polega na przygotowaniu odpowiedzialnego nurka, który planuje nurkowania na maksymalną głębokość 39 metrów z użyciem sprężonego powietrza;
2. Program IANTD Deep Diver uczy procedur, technik, daje wiedzę teoretyczną oraz uczy planowania nurkowań głębokich. Jest to pierwszy na świecie program dający dobre przygotowanie od strony procedur i technik do nurkowań na powszechnie przyjętą maksymalną głębokość rekreacyjnych nurkowań powietrznych;
3. Zaleca się by program ten był uczony w połączeniu z programem IANTD EANx Diver, IANTD Recreational Trimix Diver lub IANTD Advanced Nitrox Diver;
4. Program przygotowuje nurka do nurkowań powietrznych na maksymalną głębokość 30 metrów.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi mieć licencję IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędną;
2. Kandydat musi posiadać zalogowane minimum 10 nurkowań;
3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopni Młodzieżowych konieczne jest ukończenie 12 lat;
4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty

1. Podręcznik IANTD Deep Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
2. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 100 minut czasu dennego, wykonanego podczas minimum 4 nurkowań, z których przynajmniej dwa muszą być wykonane do głębokości pomiędzy 30 a 39 metrów.

E. Wymagania sprzętowe

1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów rekreacyjnych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 8, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 39 metrów;
3. Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, jeśli program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix.

G. Zajęcia praktyczne

1. Przed nurkowaniem w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane;
2. Płynięcie po powierzchni w pełnym sprzęcie SCUBA przez co najmniej 5 minut;
3. Określenie swojego minutowego zużycia gazu (RMV) na podstawie ubytku gazu w butlach po płynięciu przez 10 minut na stałej głębokości;
4. Zademonstrowanie następujących technik poruszania się: modyfikowany kraul, modyfikowana żabka, modyfikowany delfin, standardowy kraul z biodra;
5. Zademonstrowanie odpowiedniej kontroli pływalności przez:
a. Kontrolowane wynurzenie z zachowaniem stałej prędkości 6 metrów na minutę;
b. Zatrzymanie się w toni na stałej głębokości przez 3 minuty;
c. Przepłynięcie dystansu 23 metrów w pełnym sprzęcie bez maski;
d. Postawienie boji dekompresyjnej w czasie mniejszym niż 2 minuty.
6. Wykonanie procedury dzielenia się gazem. Jeśli używany jest aparat o obiegu zamkniętym, muszą być wykonane modyfikacje, odpowiednie dla stosowanego typu sprzętu:
a. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 4 minuty z zachowaniem normalnej prędkości poruszania się;
b. Powtórzenie poprzedniego ćwiczenie w sytuacji, kiedy nurek bez gazu ma częściowo zalaną maskę (lub w ogóle nie ma maski).

UWAGA: Wszystkie ćwiczenia dzielenia się gazem wykonywane są z użyciem dodatkowego II-go stopnia. Podczas tych ćwiczeń nie stosować ręcznego dzielenia się jednym II stopniem.

7. Wykonanie procedury zakręcania zaworów: zamknąć podstawowy automat, zmienić automaty, otworzyć podstawowy automat, zamknąć zapasowy, zmienić automaty, otworzyć zapasowy. Jeśli używany jest zestaw dwu butlowy z łącznikiem rozdzielnym należy procedurę odpowiednio zmodyfikować. Powtarzać tak długo, dopóki czas całego ćwiczenia nie będzie krótszy niż 2 minuty;
8. Zakręcić i odkręcić każdy z zaworów podczas każdego nurkowania;
9. Co najmniej dwukrotne strzelenie boji dekompresyjnej;
10. Na co najmniej jednym nurkowaniu zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody;
11. Podczas każdego nurkowania utrzymywanie stałej prędkości wynurzania 9 metrów na minutę lub mniejszej.

CENA KURSU : 500zł

A. Cel kursu

1. Program polega na rozwijaniu umiejętności nurkowych w zakresie nurkowań wrakowych i jaskiniowych typu “Cavern” (w granicach naturalnego światła). Podczas kursu nurek upewnia się, że jest świadomy odpowiedzialności oraz przygotowany do podjęcia ryzyka związanego z nurkowaniami w przestrzeniach zamkniętych. Program może być przeprowadzony z wykorzystaniem powietrza lub nitroxu;
2. Jeśli program jest połączony z programem IANTD EANx Diver lub jeśli uczestnik kursu posiada uprawnienia EAN Diver może używać mieszanin z zawartością tlenu pomiędzy 21 a 40%;
3. Jeśli program jest połączony z programem IANTD Advanced EANx Diver lub jeśli uczestnik kursu posiada uprawnienia Advanced EAN Diver, uczestnik kursu może używać mieszanin z zawartością tlenu pomiędzy 21 a 40% podczas fazy dennej, a przystanki bezpieczeństwa lub przystanki dekompresyjne mogą być wykonywane na mieszaninach Nitroxowych o zawartości tlenu do 50%.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub równorzędny;
2. Zalogowanych co najmniej 20 nurkowań;
3. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;
4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty

1. Podręcznik IANTD Wreck Diver lub IANTD Cavern Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).
Dodatkowo dla programu EAN Overhead Diver:
2. Podręcznik IANTD EAN Diver oraz Zeszyt Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

1. Jeśli zajęcia odbywają się w przestrzeniach zamkniętych wymagana jest stała lina poręczowa prowadząca do wyjścia;
2. Zajęcia praktyczne zawierają 4-6 nurkowań, z czego minimum 90 minut czasu dennego musi być przeprowadzone w przestrzeni zamkniętej, w granicy naturalnego światła;
3. Zajęcia praktyczne na lądzie w zakresie używania:
a. liny poręczowej;
b. technik poruszania się z jej wykorzystaniem;
c. symulowanej utraty widoczności, itp.

E. Wymagania sprzętowe

1. Zalecany jest zestaw dwubutlowy połączony lub butla z dwoma zaworami. Jeśli szkolenie odbywa się z wykorzystaniem aparatów obiegu zamkniętego, należy posiadać alternatywne źródło gazu w obiegu otwartym, wystarczające do bezpiecznego zakończenia nurkowania;
2. Podstawowy automat oddechowy musi posiadać wąż o długości co najmniej 1m. Zalecane jest
posiadanie węża o długości 1.5 do 2 metrów;
3. Podstawowy oraz rezerwowy kołowrotek;
4. Przyrząd tnący (zalecany rezerwowy);
5. Dwa źródła światła.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Na jednego instruktora podczas nurkowań może wypadać maksymalnie 4 uczestników kursu;
2. Światło powierzchniowe/wyjście musi być zawsze widoczne, z każdego miejsca, w którym odbywa się szkolenie;
3. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 39 metrów;
4. Podczas każdego wejścia w przestrzeń zamkniętą musi być stosowana Reguła Trzech;
5. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane.

G. Zajęcia praktyczne

1. Przed nurkowaniem na większe głębokości lub w przestrzeniach zamkniętych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane;
2. Techniki pływania w płetwach: modyfikowany kraul, żabka, modyfikowana żabka, modyfikowany delfin oraz kraul standardowy;
3. Przepłynięcie dystansu 25 metrów bez maski;
4. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera, przepłynięcie dystansu co najmniej 60 metrów z utrzymaniem prędkości płynięcia około 18 metrów na minutę;
5. Używanie boji dekompresyjnej;
6. Podczas każdego nurkowania określenie oraz kontrola minutowego zużycia gazu;
7. Praktyczne użycie kołowrotka oraz liny;
8. Poruszanie się z wykorzystaniem liny oraz poręczowanie w przestrzeni zamkniętej;
9. Poruszanie się po linie bez kontaktu wzrokowego (oczy zamknięte lub czarna maska);
10. Wykonanie dzielenia się gazem podczas poruszania się po linie poręczowej z kontaktem wzrokowym oraz bez niego (oczy zamknięte lub czarna maska);
11. Podczas każdego nurkowania wykonanie s-drill (procedury bezpieczeństwa).

CENA KURSU : 600zł

A. Cel

1. Celem programu jest zapewnienie wysokiej jakości szkolenia nurkom rozwijającym swoje umiejętności nurkowania jaskiniowego. Dodatkowo program pozwala na pogłębienie doświadczenia nauczycielskiego instruktorów w zakresie nurkowań w przestrzeniach zamkniętych, umożliwiając im dalszy rozwój w kierunku kompetentnych Instruktorów Jaskiniowych. IANTD Introductory Cave
Instructor może prowadzić programy wszystkich poziomów nurkowania sportowego IANTD oraz może asystować / prowadzić nadzór w programach Cave / Advanced Cave Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Certyfikat Cave Diver.
2. Aktywny status instruktorski Overhead Environment Instructor, z doświadczeniem co najmniej trzech poprowadzonych programów Cavern Diver i zalogowanymi przynajmniej 75 nurkowaniami jaskiniowymi.
3. Zalogowanych przynajmniej 300 nurkowań, z czego przynajmniej 100 musi stanowić kombinację nurkowań jaskiniowych i technicznych.
4. Rekomendacja Instruktora Jaskiniowego (Cave Instructor), uzyskana po przeprowadzeniu asysty w programie Introductory Cave Diver. Instruktor rekomendujący musi być przekonany, że kandydat nadaje się do uczestnictwa w szkoleniu. Kandydat musi asystować przy co najmniej jednym pełnym programie Introductory Cave.
5. Ukończonych 21 lat.
6. Ważne badania lekarskie dopuszczające do płetwonurkowania.

C. Text

1. Podręcznik i Zeszyt ćwiczeń “IANTD Student Manual and Workbook for Safer Cave Diving” lub porównywalne teksty posiadające pisemną akceptację Rady Dyrektorów IANTD (pisemna akceptacja musi zostać wystawiona przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

1. Program trwa minimum dwa dni.
2. Program może być prowadzony przez jakiegokolwiek IANTD Cave Instructor Trainer, pod warunkiem, że wśród osób prowadzących szkolenie jest dodatkowo Instruktor Jaskiniowy (Cave Instructor), który oceni co najmniej jedną sesję w wodzie i jeden wykład. Instruktor ten musi mieć za sobą doświadczenie przynajmniej czterech przeprowadzonych kursów Cave lub sześciu kursów Cave lub Introductory Cave. Jeśli kandydat posiada uprzednio uzyskaną ocenę trzech niezależnych IANTD Cave Instructors, szkolenie może być przeprowadzone przez tylko jednego Cave IT.
3. Wykładowa część szkolenia musi obejmować standardy i procedury oraz zasady przedsiębiorczości.
4. Kandydat musi wygłosić minimum trzy wykłady i poprowadzić jedną sesję w wodzie jak również jedną sesję pracy z liną poza programem Introductory Cave.
5. Kandydat musi zaliczyć przynajmniej dwa nurkowania egzaminacyjne i ćwiczenia zgodnie z opisem w paragrafie “Zajęcia praktyczne” tego programu.
6. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie kandydat ? poza warunkami wstępnymi ? musi przeprowadzić asystę i zostać ocenionym w roli instruktora w pełnym programie Introductory Cave, przy czym oceniającym nie może być instruktor, który kandydata rekomendował.

E. Wymagania sprzętowe

1. Pełne wyposażenie jaskiniowe w czasie całego programu instruktorskiego i wszystkich szkoleń Introductory Cave.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak w programie IANTD Introductory Cave, tyle że 2 nurkowania egzaminacyjne mogą być pełnymi nurkowaniami jaskiniowymi.

G. Odnowienie certyfikacji

1. Przeprowadzenie przynajmniej jednego programu IANTD Introductory Cave Diver rocznie oraz spełnienie wymagań obowiązujących dla uzyskania aktywnego statusu instruktorskiego IANTD Advanced EANx.

H. Zajęcia praktyczne

1. Przepłynięcie wzdłuż poręczówki bez maski 15 metrów dzielących kursanta od jego partnera, nawiązanie kontaktu dotykowego i płynięcie dalej w parze. Na sygnał IT zasymulowanie sytuacji braku gazu, zakomunikowanie problemu partnerowi i rozpoczęcie oddychania partnerskiego. Dzielenie się gazem aż do przepłynięcia całego cyklu. W trakcie wykonywania zadania dodatkowo przeprowadzone zostanie ćwiczenie wyplątywania się z poręczówki.
2. W czasie nurkowania w jaskini zasymulowanie na sygnał IT sytuacji braku gazu, oddychanie partnerskie na dystansie co najmniej 60 metrów, następnie przepłynięcie dalszych 30 metrów w ślepej masce po poręczówce.
3. Prawidłowe zareagowanie na zakręcenie przez IT zaworu głównego przez przejście na zapasowy automat i ponowne odkręcenie głównego zaworu. Następnie przejście z powrotem na główny automat.
4. Przepłynięcie dystansu 240 metrów w pełnym sprzęcie w czasie nie dłuższym niż 12 min.
5. Symulacja postępowania w razie wypadku zgodnie z poleceniem IT.
6. Instruktażowa demonstracja ćwiczeń obowiązujących w ramach programu Introductory Cave.
7. Asysta przy pełnym programie Introductory Cave Diver przed, w trakcie lub po IEC.
8. Zaliczenie testu sprawności fizycznej instruktora w sprzęcie obowiązującym na tym kursie.

A. Cel kursu
1. Program jest przewidziany jako podstawowy kurs dla tych, którzy zamierzają zostać płetwonurkami i chcą nurkować bezpiecznie z użyciem sprzętu SCUBA;
2. Program kładzie szczególny nacisk na wpojenie podstawowej wiedzy oraz na nauczenie podstawowych
umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia bezpiecznego nurkowania i odkrywania wyzwań oraz ciekawostek podwodnego świata;
3. Po ukończeniu programu Open Water Nitrox Diver nurek jest przygotowany do oddychania pod wodą sprężonym powietrzem lub mieszaninami gazowymi typu EANx o zawartości tlenu od 21% do 40%;
5. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 21 metrów.

B. Wymagania wstępne
1. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla stopnia Młodzieżowego wymagane jest ukończenie 12 lat. Dla Programu Open Water Rebreather Diver wymagane jest ukończenie 18 roku życia;
2. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty
1. Podręcznik IANTD Open Water Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD); lub dla programu Open Water Nitrox Diver:
2. Podręcznik IANTD Open Water Nitrox Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny
zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD);
lub dla programu Open Water Rebreather Diver:
3. Podręcznik IANTD Open Water Rebreather Student Manual z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia
1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być zaliczone;
2. Co najmniej jedne zajęcia muszą być przeznaczone na omówienie psychologicznych aspektów nurkowania. Omówione muszą zostać cechy odpowiedzialnego nurka, jego sposób myślenia i sposoby unikania ryzyka w nurkowaniu rekreacyjnym;
3. Cały zakres tematyczny wykładów teoretycznych oraz wszystkie ćwiczenia i sprawności w wodzie muszą być powtarzane tak długo dopóki uczestnik kursu nie wykaże wystarczającego zrozumienia i nie wykona ćwiczeń na satysfakcjonującym Instruktora poziomie. Dla programu OWND musi zostać wykonany również cały program tematyczny programu EANx Diver;
4. Poprawne konfigurowanie sprzętu SCUBA;
5. Planowanie nurkowania oraz ponoszenie odpowiedzialności;
6. Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia kursu Open Water Diver muszą zostać poprawnie wykonane w warunkach wód ograniczonych lub na basenie;
7. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 80 minut czasu dennego podczas 4 do 6 nurkowań. Jeśli czas ten zostanie osiągnięty wcześniej to i tak do zaliczenia kursu konieczne jest wykonanie 4 nurkowań. Jeśli jest to program IANTD OWN Diver co najmniej dwa z nich muszą być wykonane z użyciem mieszanin typu EANx;
8. Nurkowie biorący udział w programie Open Water SCR Diver muszą wykonać 6 nurkowań, z których 4 muszą być wykonane z użyciem SCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań kursu SCR musi wynosić 240 minut;
9. Nurkowie biorący udział w programie Open Water CCR Diver muszą wykonać 10 nurkowań, z których 8 musi być wykonane z użyciem CCR. Minimalny czas wszystkich nurkowań kursu CCR musi wynosić 500 minut;
10. Nurkowie biorący udział w kursach OW Rebreather Diver muszą wykonać nurkowania trwające w sumie co najmniej 120 minut, wykorzystując zwykły sprzęt SCUBA. Czas ten może być liczony podczas zajęć w wodach ograniczonych lub na basenie, ale co najmniej 2 nurkowania muszą być wykonane w wodach otwartych z wykorzystaniem sprzętu SCUBA;
11. Zalecane jest przygotowanie do nurkowania z zatrzymanym oddechem oraz wykonanie kilku takich nurkowań;
12. Egzamin pisemny musi być zaliczony. Nurkowie biorący odział w programie OWND muszą również zaliczyć egzamin pisemny EANx Diver. Egzamin pisemny uznaje się za zaliczony jeśli zdobyto co najmniej 80% punktów.

E. Wymagania sprzętowe
1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów rekreacyjnych IANTD.

F. Ograniczenia szkolenia
1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 8 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 12, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Pierwsze i drugie nurkowanie w wodach otwartych musi być wykonane do głębokości pomiędzy 6 a 9 metrów. Co najmniej jedno z nurkowań 3 do 4 musi być wykonane do głębokości pomiędzy 9 a 18 metrów;
3. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa muszą być wykonane;
4. Podczas wszystkich nurkowań musi zostać zachowana prędkość wynurzania 9 metrów na minutę lub mniejsza.

G. Zajęcia praktyczne
1. Przepłynięcie dystansu 200 metrów po powierzchni;
2. Utrzymywanie się na powierzchni przy minimalnym wysiłku;
3. Czyszczenie maski;
4. Czyszczenie i użycie rurki oddechowej;
5. Wejście do wody;
6. Zademonstrowanie przynajmniej dwóch technik pływania w płetwach;
7. Holowanie nurka na dystansie 9 metrów po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz pchania;
8. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 360 metrów w masce, rurce i płetwach (ABC);
9. Przepłynięcie pod wodą dystansu 3 metrów, odnalezienie i założenie ABC, po czym wypłynięcie czyszcząc maskę i rurkę;
10. Przepłynięcie pod wodą w masce, rurce i płetwach dystansu 10 metrów na wstrzymanym oddechu;
11. Wykonanie poprawnego zanurzenia “scyzorykiem” w sprzęcie ABC;
12. Zademonstrowanie pod wodą, podczas spoczynku, zalania i czyszczenia maski, wyjęcia i przedmuchania automatu oraz odnalezienia automatu;
13. Ćwiczenie i demonstrowanie poprawnej kontroli pływalności oraz pozycji ciała pod wodą;
14. Przepłynięcie pod wodą w sprzęcie SCUBA bez maski dystansu 9 metrów;
15. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów. Podczas płynięcia należy co najmniej 3 razy zmienić metodę oddychania z automatu na fajkę i odwrotnie;
16. Przepłynięcie po powierzchni w sprzęcie SCUBA dystansu 30 metrów na plecach;
17. Przepłynięcie po powierzchni dystansu 30 metrów używając urządzenia wypornościowego (BC) jako platformy pływającej, pchanej przed sobą;
18. Wykonanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA);
19. Zasymulowanie Kontrolowanego Wynurzenia Awaryjnego (ESA) nurkując na wstrzymanym oddechu w najgłębszej części basenu;
20. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie dystansu co najmniej 9 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Wykonanie w spoczynku co najmniej trzech wdechów, po czym normalne płynięcie przez 10 minut przed powtórzeniem ćwiczenia;
21. Wykonanie powyższego ćwiczenia z modyfikacją – po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć dzielić się gazem;
22. Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody. Powtórzenie ćwiczenia pod wodą na głębokości nie większej niż 6 metrów;
23. Jeśli uczestnik kursu przystąpił do kursu Open Water Rebreather Diver konieczne jest wykonanie wszystkich ćwiczeń zawartych w programie podstawowym dla odpowiedniego rebreathera.

CENA KURSU : 1500zł

A. Cel kursu
1. Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu EANx przy nurkowaniach w granicach głębokości do 39 metrów. Nurek jest przygotowany do użycia specjalnych tabel dekompresyjnych dla danych mieszanek lub
tabel i komputerów powietrznych;
2. Program IANTD EANx Diver może być organizowany osobno lub w połączeniu z różnymi programami IANTD Advanced oraz ze Specjalnościami IANTD;
3. Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu.

B. Wymagania wstępne
1. Kandydat musi mieć licencję Open Water Diver;
2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla programów stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat;
3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

C. Teksty
1. Podręcznik IANTD Enriched Air Nitrox z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń, lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia
1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
2. Program dotyczy wykorzystania mieszanin o zawartości tlenu od 21% do 40%, jednak główny nacisk położony jest na EAN 32 i EAN 36;
3. Zaleca się, żeby wszyscy nurkowie wykonali dwa nurkowania z wykorzystaniem EAN z zawartością tlenu pomiędzy 24% a 40%.

E. Wymagania sprzętowe
1. Takie same jak w Wytycznych Ogólnych programów rekreacyjnych IANTD. Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i w dobrym stanie technicznym.

F. Ograniczenia szkolenia
1. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż zezwalają na to kwalifikacje uczestnika kursu. Maksymalna dopuszczalna głębokość wynosi 39 metrów;
2. Nie może być wykonane żadne nurkowanie wymagające obligatoryjnej dekompresji dłuższej niż 3 minuty, jeśli program nie jest łączony z programem Advanced EANx lub Advanced Recreational Trimix;
3. Żadne nurkowanie nie może być wykonane przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym niż 1.6ata.

G. Ukończenie kursu
1. Uczestnik kursu otrzymuje licencję po zakończeniu części teoretycznej oraz pozytywnym zdaniu egzaminu pisemnego.

H. Zajęcia praktyczne
1. Jeśli wykonywane są zajęcia w wodach otwartych, instruktor jest zobowiązany do wykorzystania tabel EANx IANTD lub planowania nurkowania tak jak dla powietrza, z podkreśleniem fizjologicznego bezpieczeństwa takiego rozwiązania;
2. Jeśli wykonywane są nurkowania w wodach otwartych, uczestnik kursu jest zobowiązany do zaplanowania nurkowania z użyciem określonych, sprawdzonych samodzielnie przez niego mieszaninach.

CENA KURSU : 400zł

A. Cel kursu
1. Program polega na rozwijaniu umiejętności i wiedzy nurka dotyczącej użycia mieszanin typu EANx w nurkowaniu rekreacyjnym. Dodatkowo rozwija sprawność nurka pod wodą i daje lepsze zrozumienie zasad nurkowania przy użyciu mieszanin o wyższej zawartości tlenu;
2. Program uczy wykorzystania mieszanin o wyższej zawartości tlenu w zakresie od 21% do 50%;
3. Program przygotowuje nurka do nurkowań na maksymalną głębokość 42 metrów, w tym dekompresyjnych, z maksymalnym czasem dekompresji przyspieszanej na ENX 50 wynoszącym 15 minut.

B. Wymagania wstępne
1. Kandydat musi mieć licencję IANTD EANx Diver oraz Deep Diver i posiadać minimum 25 zalogowanych nurkowań lub wystarczające doświadczenie w nurkowaniu, pozwalające przekonać instruktora, że uczestnik kursu ma możliwości i wiedzę do kontynuowania szkolenia na tym poziomie;
2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych;
3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania.

C. Teksty
1. Podręcznik IANTD Advanced EANx Diver z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia
1. Wszystkie wymagane zajęcia teoretyczne muszą być ukończone;
2. W ramach tego Programu konieczne jest odbycie co najmniej 120 minut czasu dennego, wykonanego podczas minimum 4 nurkowań, z których co najmniej dwa muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry. Jeśli kurs jest połączony z kursem Deep Diver, całkowity czas denny podczas obu kursów musi wynosić minimalnie 160 minut i musi zostać osiągnięty podczas przynajmniej 6 nurkowań. Nawet jeśli wszystkie ćwiczenia wykonane będą wcześniej, kurs wymaga odbycia 6 nurkowań. Jeśli kurs jest kursem łączonym, minimum 3 nurkowania muszą być wykonane na głębokości pomiędzy 30 a 42 metry;
3. Uczestnik kursu jest przygotowywany do użycia mieszanin typu EANx o zawartości 21% do 40% tlenu dla fazy dennej nurkowania. W trakcie kursu przekazywane są podstawy wykorzystania mieszanin typu EANx o zawartości tlenu 41% do 50% dla wykonywania przystanków bezpieczeństwa oraz obligatoryjnych przystanków dekompresyjnych.

E. Wymagania sprzętowe
1. Butle zabezpieczające oraz butle dekompresyjne zabierane w formie butli pony lub stage. Jeśli jest to wymagane, butle muszą być czyste i kompatybilne tlenowo.

F. Ograniczenia szkolenia
1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 8, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 42 metry;
3. Wszystkie nurkowania muszą być wykonane z wykorzystaniem mieszanin EANx (maksymalnie 40% tlenu). Mieszaniny EANx o wyższej zawartości tlenu (maksymalnie 50% tlenu) mogą być używane na przystankach bezpieczeństwa oraz przystankach dekompresyjnych;
4. Wszystkie wymagane przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne muszą być wykonane;
5. Czas wszystkich wymaganych przystanków dekompresyjnych nie może przekroczyć 15 minut;
6. Żadne nurkowanie nie może być wykonane przy ciśnieniu parcjalnym tlenu większym niż 1.6ata.

G. Zajęcia praktyczne
1. Przed nurkowaniem na większe głębokości lub w przestrzeniach zamkniętych wszystkie ćwiczenia w wodach ograniczonych muszą być poprawnie wykonane;
2. Zademonstrowanie znajomości różnych technik nurkowych, w tym precyzyjnej kontroli pływalności oraz prawidłowego trymu;
a. Podczas symulowanego braku gazu (bez wdechu, z powolnym wydechem) przepłynięcie bez maski dystansu co najmniej 15 metrów do partnera i przejście na oddychanie z jego automatu. Jeśli używane są aparaty o obiegu zamkniętym, wykonanie procedury odpowiedniej dla używanego aparatu. Po przejściu na oddychanie z automatu partnera płynąć co najmniej 3 minuty, po czym założyć i wyczyścić maskę;
3. Techniki pływania w płetwach: żabka, modyfikowana żabka;
4. Podczas wszystkich nurkowań w wodach otwartych zademonstrowanie procedury i planowania służącego kontroli toksyczności tlenowej CNS;
5. Wykonanie wynurzenie i odpowiednich przystanków bezpieczeństwa lub dekompresyjnych podczas sytuacji OOA i oddychania z automatu partnera;
6. Wykonanie zmiany gazu na gaz dekompresyjny podczas przynajmniej dwóch nurkowań. Gaz dekompresyjny nie może zawierać więcej niż 50% tlenu, a zmiana nie może nastąpić głębiej niż na 9 metrach;
7. Na każdym nurkowaniu wykonać procedurę zakręcania zaworów;
8. Co najmniej dwukrotne strzelenie boji dekompresyjnej i wykorzystanie jej jako platformy wynurzenia;
9. Zademonstrowanie odpowiedniej postawy i zrozumienia zagadnień na satysfakcjonującym instruktora poziomie;
10. Zdjęcie i założenie BC na głębokości większej niż 6 metrów;
11. Zdjęcie i założenie BC na powierzchni wody;
12. Zademonstrowanie akceptowalnych technik orientacji i nawigacji;
13. W miejscu, gdzie głębokość umożliwia naruszenie planu nurkowania, zademonstrowanie umiejętności i dyscypliny nie przekraczania założonej głębokości nurkowania;
14. Zademonstrowanie odpowiedniego zachowania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej;
15. Jeśli uczestnik kursu przystąpił do kursu na podstawie wcześniejszego doświadczenia, wykonanie wszystkich ćwiczeń zawartych w programie Deep Diver.

CENA KURSU : 1200zł

Sprzęt potrzebny do szkolenia podlodowego:
-Butla dodatkowa z automatem , 2 niezależne źródła powietrza, butla 2 zaworowa jest nie zalecana.
-Suchy skafander
-Przyrządy do ciecia 2szt.
-2 maski
-Kołowrotek, śruba podlodowa
-Latarka główna
-Latarka zapasowa.
-Uprząż

Szkolenie:
-Wykład 2 godziny.
– 4 nurkowania, minimum 30min każde.

Ćwiczenia:
-Przygotowanie stanowiska do nurkowania podlodowego, wykucie przerębla, zabezpieczenie wejścia, montaż liny asekuracyjnej
-Zdjęcie, założenie maski.
-Symulacja awarii automatu, przejście na zapasowy, przejście na automat partnera
-Symulacja utraty liny asekuracyjnej, wkręcenie śruby podlodowej, podłączenie kołowrotka, poszukiwanie otworu wejściowego.
-Pływanie z partnerem na 1 linie asekuracyjnej.
-Poszukiwanie zagubionego partnera.

CENA KURSU : 500zł

A. Cel kursu

1. Program uczy jak postępować w sytuacji wypadku lub innych obrażeń mogących powstać w wyniku nurkowania.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi mieć co najmniej licencję Open Water Diver.

C. Teksty

1. Podręcznik IANTD Diver First Aid Manual oraz odpowiedni Zeszyt Ćwiczeń.

D. Przebieg szkolenia

1. Ukończenie zajęć teoretycznych zgodnie z podręcznikiem IANTD Diver First Aid Manual oraz odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń;
2. Zaliczenie egzaminu pisemnego przynajmniej na poziomie 80% punktów;
3. Zademonstrowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

E. Wymagania sprzętowe

1. Brak specyficznych wymagań sprzętowych.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Żadne z nurkowań nie może przekroczyć uprawnień kursanta.

G. Zajęcia praktyczne

1. Brak specyficznych ćwiczeń przeprowadzanych w wodzie.

CENA KURSU : 300z

A. Cel kursu

1. Program uczy jak wykorzystywania wiedzy z kursu DAN Oxygen Provider oraz REMO do sprawnego kierowania akcją ratowniczą w sytuacji wypadku.

B. Wymagania wstępne

1. Kandydat musi być mieć co najmniej licencję Open Water Diver lub wyrazić wolę działania w środowisku płetwonurków.

C. Teksty

1. Materiały oraz filmy dostarczone przez DAN.

D. Przebieg szkolenia

1. Ukończenie zajęć teoretycznych oraz praktycznych;
2. Zaliczenie egzaminu pisemnego przynajmniej na poziomie 80% punktów.

E. Wymagania sprzętowe

1. Brak specyficznych wymagań sprzętowych.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Brak ograniczeń związanych z tym programem.

G. Zajęcia praktyczne

1. Brak specyficznych ćwiczeń przeprowadzanych w wodzie.

CENA KURSU : 300zł

A. Cel kursu

1. Program rozwija umiejętności ratowania partnera oraz samoratownictwa.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Advanced Open Water Diver lub zalogowane przynajmniej 10 nurkowań;
2. Kandydat musi mieć licencję Diving First Aid;
3. Kandydat musi mieć licencję Oxygen Provider;
4. Ukończone 18 lat.

UWAGA: Kurs Diver First Aid oraz Oxygen Provider mogą być robione równolegle z kursem Rescue Diver.

C. Teksty

1. Podręcznik IANTD Student Rescue z odpowiednim Zeszytem Ćwiczeń lub porównywalny zestaw podręczników zatwierdzony pisemnie przez Radę Dyrektorów IANTD (pisemne zatwierdzenie musi być wystawione przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD)

D. Przebieg szkolenia

1. Ukończenie wszystkich wymaganych zajęć teoretycznych;
2. Trening wszystkich wymienionych poniżej sprawności podczas co najmniej 4 nurkowań.

E. Wymagania sprzętowe

1. Sprzęt wykorzystywany podczas kursu musi być odpowiedni do warunków i w dobrym stanie technicznym.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Podczas nurkowania na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 4 uczestników. Liczba ta może być zwiększona o 2 osoby na każdego asystującego IANTD Divemastera, maksymalnie do 8, jeśli instruktor ma do pomocy dwóch IANTD Divemasterów;
2. Żadne nurkowanie nie może być głębsze niż 18 metrów;
3. ESA nie może być symulowana z głębokości większej niż 10 metrów;
4. Wszystkie ćwiczenia ratownicze muszą być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem instruktora. Divemaster może kierować ćwiczeniami pod warunkiem, że instruktor jest wystarczająco blisko, by móc odpowiednio szybko interweniować;
5. Podczas wykonywania ćwiczeń pod opieką Divemasterów może być tylko jedna grupa uczestników kursu, a wszyscy kursanci muszą znajdować się w takiej odległości od instruktora, by ten mógł w każdej chwili interweniować;
6. W ćwiczeniach poszukiwawczych oraz innych ćwiczeniach grupowych mogą brać udział wszyscy uczestnicy kursu, aby zdobyć większe doświadczenie.

G. Zajęcia praktyczne

1. Przed rozpoczęciem nurkowań w wodach otwartych wszystkie ćwiczenia w warunkach wód ograniczonych lub na basenie muszą być poprawnie wykonane. Poszukiwanie nurka (wymagane)
2. Określenie ostatniej pozycji zaginionego nurka, a następnie prowadzenie poszukiwań przy użyciu liny, zgodnie z poznanymi technikami (kołowa itp.).
Ćwiczenia partnerskie (wymagane)
3. Ćwiczenie sytuacji awaryjnych:
a. Instruktor pozwala na rozdzielenie się partnerów na niewielką odległość (np. podczas płynięcia należy zatrzymać jednego nurka bez poinformowania o tym drugiego, któremu należy pozwolić oddalić się na około 6 ruchów płetw). Następnie zatrzymany nurek powinien zacząć płynąć (bez oddychania, z powolnym wydechem) w kierunku oddalonego partnera,
zasygnalizować mu brak gazu i zastosować procedurę dzielenia się gazem przy użyciu zapasowego automatu. W przypadku rebreathera zastosować odpowiednie procedury określone dla używanego sprzętu;
b. Powtórzyć powyższe ćwiczenie kończąc je kontrolowanym wynurzeniem;
c. Na głębokości nie większej niż 6 metrów rozdzielić partnerów na odległość nieco większą niż odległość do powierzchni i zlecić jednemu z nurków zasymulowanie sytuacji “braku powietrza”. Pozwolić nurkowi samemu znaleźć rozwiązanie, jeśli zadecyduje, że wypłynięcie na powierzchnię jest łatwiejsze i odpowiedniejsze oraz zademonstruje ESA, należy zakończyć
ćwiczenie i ponownie połączyć nurków w parę;
d. Powtórzyć ćwiczenie na głębokości większej niż 6 metrów z dwoma nurkami rozdzielonymi na odległość 6 metrów. Lepszym rozwiązaniem w tym przypadku, ze względu na większą głębokość, jest wybranie procedury dzielenia się gazem lub specyficznej dla rebreathera.
e.Pomaganie pod wodą przemęczonemu nurkowi;
e. Pomaganie zdezorientowanemu nurkowi;
f. Holowanie zmęczonego nurka po powierzchni z wykorzystaniem techniki ciągnięcia oraz pchania.
Ćwiczenia ratownicze (wymagane)

4. Korzystanie z opustówki, boji powierzchniowej, boji okrągłej itd. z łodzi lub pomostu;
5. Używanie poręczówki oraz boji pod wodą;
6. Obrona i postępowanie ze spanikowanym nurkiem;
7. Ratowanie szamoczącej się ofiary;
8. Ratowanie poszkodowanego lub nieprzytomnego nurka znalezionego na dnie;
a. Chwyt przedni “za szelkę”;
b. Chwyt od tyłu.
9. Techniki holowania umożliwiające powierzchniowe wykonanie resuscytacji “usta ?usta”;
10. Zdjęcie sprzętu oraz przetransportowanie nurka do stabilnej platformy lub brzegu (ćwiczenie technik wyciągania nurka z wody);
11. Symulacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz rozpoczęcie procedury ewakuacyjnej.

Wymagane ćwiczenie zaliczające
12. Zlokalizowanie zaginionego nurka, który jest nieprzytomny i poprowadzenie odpowiedniej akcji
ratunkowej.

Samoratownictwo (zalecane)

13. Zasymulowanie wypadnięcia z łodzi w koszulce, spodniach i butach. Zdjęcie w wodzie butów, wypełnienie spodni powietrzem tak, by mogły utrzymać osobę na powierzchni przez 10 min. Napuszczenie powietrza do tylniej części koszuli , by dodać sobie pływalności;
14. Zademonstrowanie próby topienia się przez 3 min;
15. Zaprezentowanie znaków wzywania pomocy;
16. Zanurkowanie na wstrzymanym oddechu na głębokość 6 metrów lub płynięcie poziomo przez 6 metrów i wyciągnięcie na powierzchnię 5-cio kilogramowego ciężarka;
17. Korzystając z różnych technik zademonstrowanie unoszenia się na powierzchni przez co najmniej 10 minut;
18. Zanurkowanie na wstrzymanym oddechu na głębokość 6 metrów lub płynięcie poziomo przez 6
metrów i zasymulowanie ESA, pamiętając o ciągłym wydychaniu powietrza oraz odpowiedniej pozycji
ciała;
19. W pełnym sprzęcie zademonstrować ESA kolejno z: 3, 6, a na końcu z 9 metrów. Skoncentrowanie się na powolnym wynurzaniu, kontrolowanym ciągłym wydychaniu oraz odpowiedniej pozycji ciała.
Ćwiczenie to musi być powtórzone kilka razy;
20. Pływanie bez maski lub z zalaną maską w pełnym sprzęcie na dystansie 3 metrów;
21. Pływanie z zalanym automatem (z cieknącym zaworem wylotowym) ok. 2 minuty;
22. Zasymulowanie wzbudzenia się automatu i używanie go przez 2 minuty;
23. Zasymulowanie uszkodzenia o-ringu pomiędzy butlą a pierwszym stopniem. Uczestnik kursu powinien odkręcać zawór przy braniu wdechu oraz zakręcać przy wydechu przez 2 minuty.

CENA KURSU : 1000zł

A. Cel kursu

1. Program stanowi kontynuację kształcenia dla osób chcących nadzorować nurków IANTD na poziomie: Open Water Diver, EANx Diver, Advanced EANx Diver oraz Deep Air Diver.
2. IANTD Divemasters może nadzorować, wspierać oraz asystować przy wszystkich programach IANTD Open Water Diver, jednakże sam nie może prowadzić ćwiczeń, chyba że pod kontrolą odpowiedniego Instruktora IANTD.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Advanced EANx, Diver First Aid, Oxygen Provider oraz Rescue lub stopień równoważny. Zalecane jest posiadanie uprawnień w dwóch dowolnych Programach Specjalizacyjnych IANTD.
2. Kandydat musi mieć udokumentowane przynajmniej 60 wykonanych nurkowań.
3. Ukończone 18 lat.
4. Ważne badania lekarskie dopuszczające do płetwonurkowania

C. Teksty

1. Zeszyt Ćwiczeń IANTD EANx Divemaster lub porównywalny zestaw materiałów zatwierdzony pisemnie przez Radę Nadzorczą IANTD (pisemne oświadczenie musi być dostarczone z Siedziby Głównej IAND, Inc./IANTD).
2. Standardy oraz Procedury IANTD.

D. Przebieg szkolenia

1. Program składa się z minimum 100 minut czasu dennego, podczas którego kandydat musi asystować przy nurkowaniach lub ćwiczeniach, prowadzonych zgodnie ze standardami IANTD, pod nadzorem Instruktora IANTD.

E. Wymagania sprzętowe

1. Jeden z drugich stopni, stanowiących podstawowe źródło gazu, musi być skonfigurowany z wężem mającym przynajmniej 1,5m długości (dłuższe węże są zalecane). W przypadku używania przez kandydata rebreather’a, musi być on wyposażony w odpowiedni zapas gazu.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Żadne nurkowanie nie może być wykonane na głębokości większej niż 39m.
2. Muszą być zachowane wszystkie odpowiednie przystanki bezpieczeństwa oraz przystanki dekompresyjne.

G. Wymagania dotyczące odnowienia uprawnień

1. Coroczne asystowanie przynajmniej przy dwóch kursach IANTD.
2. Coroczne wykonanie przynajmniej 12tu nurkowań, podczas których nie pełni się roli Divemastera.
3. Posiadanie ważnego ubezpieczenia oraz opłaconych składek członkowskich IANTD.

H. Zajęcia praktyczne

1. Zajęcia w wodach ograniczonych muszą zostać ukończone zanim przystąpi się do nurkowań w wodach otwartych.
2. Przepłynięcie w symulowanej sytuacji braku powietrza dystans 18m i rozpoczęcie procedury dzielenia się gazem. Kontynuując płynięcie przez kolejne 10min zachować prędkość 17m na minutę.
3. Poprawne zademonstrowanie wyciągnięcia nurka z głębokości 6m na powierzchnię, włączając w to zdjęcie sprzętu. Holowanie nurka na dystansie 30m z symulowanym sztucznym oddychaniem.
4. Sprawne przedstawienie ćwiczeń z zakresu kursu Deep Air oraz Adanced EANx Diver.
5. Asystowanie przy ćwiczeniach szczegółowo omówionych w każdym z programów.

CENA KURSU : 1800zł

A. Cel

1. To szkolenie ma przygotować wykwalifikowanych divemasterów IANTD, którzy nie posiadają jeszcze stopnia instruktorskiego, do prowadzenia programów IANTD Open Water Diving oraz kursów IANTD/DAN Oxygen Provider i IANTD Diving First Aid. Po zakończeniu szkolenia kursanci przygotowani będą do prowadzenia programów Snorkel Skin Diver, OW Free Diver, Open Water, Advanced Open water, Deep Diver i Rescue Diver.

B. Wymagania wstępne

1. Stopień IANTD Divemaster lub równoważny.
2. Udokumentowane 100 zalogowanych nurkowań, z czego przynajmniej 15 w zakresie głębokości pomiędzy 27 a 39 msw.
3. Zaliczona asysta przy przynajmniej jednym kursie OW Diver i jednym kursie Advanced Open Water Diver.
4. Aktualne kwalifikacje CPR i pierwszej pomocy oraz certyfikaty Rescue i Oxygen Provider.
5. Ukończone 18 lat.
6. Ważne badania lekarskie dopuszczające do płetwonurkowania.

C. Teksty

1. Podręcznik Instruktora Sportowego IANTD.
2. Podręcznik IANTD Open Water Diver.
3. Materiały IANTD Advanced Open Water Diver.
4. Zeszyt ćwiczeń IANTD Deep Diver.
5. Podręcznik Przedstawicielstwa IANTD.
6. Teksty mogą zostać zastąpione porównywalnymi materiałami posiadającymi pisemną akceptację Rady Dyrektorów IANTD (pisemna akceptacja musi zostać wystawiona przez Siedzibę Główną IAND, Inc./IANTD).

D. Przebieg szkolenia

1. Siedmiodniowy kurs zaznajamiający kandydata z metodami i technikami nauczania nurków IANTD. Program obejmuje również szkolenie w zakresie instruktażu pierwszej pomocy.
2. Kadrę kursu stanowi jeden Open Water Instructor Trainer oraz jeden Open Water Instructor.

E. Wymagania sprzętowe

1. W tym programie nie ma żadnych specyficznych wymogów w odniesieniu do sprzętu.

F. Ograniczenia szkolenia

1. Takie same jak dla programu IANTD Deep Diver.

G. Odnowienie certyfikacji

1. Przeprowadzenie minimum dwóch programów IANTD Open Water Diver rocznie lub współpraca przy trzech programach IANTD Open Water Diver.

H. Zajęcia praktyczne

1. Ocena umiejętności pływackich.
2. W celu uzyskania uprawnień do prowadzenia programu OW Free Diver kandydat musi wykazać się sprawnością umożliwiającą zanurzenie na bezdechu na głębokość 15 msw przez wykonanie nurkowania swobodnego na tę głębokość lub przez przepłynięcie 36 metrów pod wodą w wodach ograniczonych.
3. Zdjęcie całego sprzętu, wykonanie wynurzenia awaryjnego, następnie odpłynięcie na odległość 9 metrów od zostawionego sprzętu. Po wzięciu trzech oddechów na powierzchni zanurkowanie, dopłynięcie do i założenie sprzętu, następnie dzielenie się powietrzem z partnerem na dystansie przynajmniej 90 metrów przy zachowaniu średniej prędkości minimum 23 metrów na minutę.
4. Przepłynięcie na plecach w pełnym sprzęcie przynajmniej 90 metrów, następnie zdjęcie sprzętu i wykorzystanie go jako oparcia przy płynięciu na brzuchu dalszych 90 metrów.
5. Zakręcenie zaworów i wymiana automatów w symulowanej sytuacji awarii sprzętu w czasie krótszym niż 1 min.
6. Wystrzelenie worka wypornościowego w czasie krótszym niż 1? min.
7. Demonstracja wszystkich ćwiczeń obowiązujących w programach OW i Advanced OW zgodnie z zaleceniami IT.
8. Wykazanie się zdolnością demonstracji i przekazania umiejętności wykonania ćwiczeń wchodzących w skład programów IANTD zgodnie z zaleceniami IT.
9. Wykonanie wszystkich ćwiczeń zgodnie z wymogami statusu instruktorskiego dla instruktorów CMAS lub RSTC.
10. Wykonanie instruktażowej demonstracji ćwiczeń w programie Deep Diver w czasie przynajmniej jednego nurkowania oraz ? na kolejnym nurkowaniu ? instruktażowa demonstracja innych ćwiczeń, zgodnie z zaleceniami IT.

IANTD została założona w 1985 roku przez Dicka Rutkowskiego

W tym czasie Dick, kierował National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Była to pierwsza organizacja nurkowa która dostrzegła korzyści wynikające z użycia nitroxu i wprowadzenie go do nurkowań rekreacyjnych jak i technicznych. Nitrox w owym czasie był używany jedynie przez nurków komercyjnych i wojskowych. Jako pierwsi rozpoczeli stosować trymiks do nurkowania czyli mieszankę tlen, hel, azot.

W roku 1991 do Dicka dołączył znakomity profesjonalista i specjalista NURKOWY Tom Mount wraz z żoną Patti. Od 1992 roku, Tom i Patti Mount przejęli zarządzanie spółka .

Obecnie Patti jest prezesem IANTD HQ Tom jest Prezesem Zarządu

Stworzone przez nich standardy i programy nurkowe spowodowały znaczny wzrost popularności IANTD na świecie. Ich filozofią było również wprowadzenie programów technicznych do szkolenia rekreacyjnego, powstał trimiks rekreacyjny oraz możliwość robienia kursów rekreacyjnych na CCR.

Na dzień dzisiejszy IANTD jest ogólnoświatową organizacja szkoleniową, certyfikaty IANTD są rozpoznawalne na całym świecie i honorowane poprzez wszystkie organizacje nurkowe. W Europie IANTD posiada certyfikat CE.

Instruktorzy IANTD są to nurkowie o profesjonalnym podejściu do nurkowania dbający o bezpieczeństwo swoich studentów jak tez o ich wysoki standard wyszkolenia.

IAND, Inc./IANTD uważa, że odpowiednie szkolenie i ostrożność prowadzą do zdecydowanego zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadku. Celem IAND, Inc./IANTD jest przygotowanie wyszkolonych i świadomych swoich działań nurków. To podstawowe elementy w rozwoju kompetentnych nurków, potrafiących w pełni cieszyć się z ekscytujących doświadczeń nurkowania sportowego i technicznego.

• WIEDZA i ZROZUMIENIE to bezdyskusyjnie najważniejsze elementy wszystkich przedsięwzięć. W nurkowaniu połączenie wiedzy i zrozumienia skutkuje zdecydowanym zwiększeniem bezpieczeństwa;

• Wszystkie materiały programowe IANTD zostały tak przygotowane, by dały solidne podstawy wiedzy teoretycznej wśród uczestników kursów i osób nurkujących zarówno rekreacyjnie, jak i techniczne. Zdobyta wiedza zwiększa pewność siebie i zrozumienie podwodnego świata oraz ryzyka związanego z nurkowaniem;

• Chcąc mieć pewność, że zakres przekazywanej wiedzy jest wystarczający IANTD wymaga stosowania zaakceptowanych materiałów dydaktycznych;

• WYSZKOLENIE i UMIEJĘTNOŚĆ RADZENIA SOBIE ZE STRESEM są w rozwoju bezpiecznego nurka niezwykle ważne, ponieważ określają zdolność przeżycia w sytuacji zagrożenia życia pod wodą;

• Programy IANTD są tak przygotowane, by gwarantowały wysoki poziom technik nurkowych u zrelaksowanych i osób czujących się pod wodą komfortowo. Szkolenie polegające na uczeniu technik oraz sprawności w różnych warunkach uzmysławia nurkom ich możliwości. Wynagrodzeniem za takiego typu szkolenie jest zdobycie przez uczestnika kursu pewności siebie, umożliwiającej mu ewolucję w kierunku samowystarczalności i zaufania do własnych umiejętności;

• Wprowadzając ćwiczenia ze sprzętem, takie jak symulacja awarii z zakręcaniem zaworów i zmianą automatów, umożliwia się uczestnikom kursu przyswojenie właściwych technik i pełnego oraz pewnego wykorzystania posiadanego sprzętu. Ku zaskoczeniu uczestników kursów jest to, przy pierwszym podejściu, często bardzo trudne. Czasami, do osiągnięcia sukcesu konieczne jest poprawienie konfiguracji sprzętu. Takie ćwiczenia mogą kiedyś uratować ludzkie życie i uczestnik kursu musi być pewny, że jest w stanie je wykonać. Tę pewność osiąga się wyłącznie poprzez stały trening;

• Do Programów wprowadzono ćwiczenia radzenia sobie ze stresem w symulowanych sytuacjach awaryjnych. Ich celem jest przygotowanie nurków do świadomego reagowania w realnych sytuacjach zagrożenia. Dobrym przykładem jest przepłynięcie określonego dystansu bez gazu oddechowego, dopłynięcie do partnera, podzielenie się gazem i wspólne przepłynięcie jakiegoś dystansu. Dla niektórych jest to ćwiczenie fizyczne, wyłącznie sprawnościowe. Tymczasem jest to coś więcej. Ćwiczenie to pozwala na zdobycie pewności siebie i wypracowanie odpowiedniego sposobu myślenia.
Powoduje wyrobienie nawyku odpowiadania na zastaną sytuację awaryjną, umożliwiając prawidłową, mało emocjonalną reakcję, zamiast spontanicznego podejmowania wyzwania. Wymagany do przepłynięcia dystans jest odzwierciedleniem sytuacji, kiedy w realnym zagrożeniu nurek musi dopłynąć do partnera, zasygnalizować problem i rozpocząć procedurę dzielenia się gazem. Wspólne płynięcie podczas dzielenia się gazem wyrabia odruch utrzymywania normalnego tempa poruszania się, a tym samym nie zwiększania stopnia zużywania gazu;

• IANTD uważa, że pewność siebie i efektywność jest budowana poprzez praktykę, która ? w przypadku nurkowania ? oznacza ćwiczenia pod wodą. Każdy program posiada określony, minimalny czas denny, który musi być wykonany podczas określonej, minimalnej ilości nurkowań. IANTD jest pierwszą organizacją, która wprowadziła takie wymagania do swoich szkoleń;

• IANTD uważa, że podstawowe umiejętności ratownicze muszą być ciągle powtarzane. Tylko w ten sposób można lepiej
przygotować się na ewentualne prawdziwe sytuacje awaryjne;

• IANTD zdaje sobie sprawę z tego, że w kolejnych programach niektóre ćwiczenia są powtarzane. Dlatego dopuszczalne
jest zaliczanie części z nich na podstawie wcześniej odbytych szkoleń;

• IANTD ceni doświadczenie, a Standardy dopuszczają zaliczanie poszczególnych wymagań na podstawie udokumentowanego doświadczenia. Równocześnie IANTD zdaje sobie sprawę, że nie zawsze doświadczenie idzie w parze z wiedzą i wytrenowaniem. Dlatego, łącząc doświadczenie, wiedzę i jakość wykonywania procedur, nurek musi zademonstrować wszystkie wymagane ćwiczenia oraz udowodnić znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu programu, który ma być mu zaliczony na podstawie jego wcześniejszych nurkowań;

• IANTD uważa, że jej Instruktorzy powinni świecić przykładem. Dlatego, za każdym razem kiedy wykonywane są ćwiczenia, Instruktor musi być w wodzie prowadząc bezpośredni lub pośredni nadzór nad nurkowaniem, prezentując wysoki poziom wykonania ćwiczeń i tym samym zapewniając dodatkowy element bezpieczeństwa. Instruktor musi zwracać uwagę, żeby uczestnik kursu nie był zależny wyłącznie od niego. Podczas ćwiczeń musi być rozwijane poczucie pewności uczestników kursu. Asystent Instruktora może być, jeśli jest to konieczne, odpowiedzialny za każdy nadzór bezpośredni pod warunkiem, że Instruktor jest obecny w wodzie;

• IANTD wymaga, żeby Instruktor był zawsze w wodzie prowadząc nadzór bezpośredni lub pośredni (jeśli asystent prowadzi nadzór bezpośredni) na każdym pierwszym nurkowaniu uczestnika kursu na nową lub większą niż dotychczasowa głębokość. Obowiązkiem Instruktora jest kontrolowanie, by podczas nurkowania uczestnik kursu nie wykraczał poza ustalone Ograniczenia Programu szkoleniowego, w którym bierze udział;

• IANTD uważa, że nurkowanie jest sportem niebezpiecznym, a nurek musi być świadomy podejmowanego ryzyka;

• Chcąc zapewnić bezpieczeństwo w kolejnych, bardziej zaawansowanych rodzajach nurkowania wymaga się od nurkującego coraz lepszych umiejętności. Wykonanie ćwiczeń na minimalnym, koniecznym poziomie oraz zaliczenie zajęć teoretycznych upewnia każdego Instruktora, że nurek chcący i formalnie mogący wziąć udział w programie, a szkolony przez innego Instruktora IANTD, jest odpowiednio przygotowany;

• IANTD wymaga dostarczenia uczestnikowi kursu standardowych lub porównywalnych (zaaprobowanych pisemnie przez Radę Dyrektorów ? BOD), materiałów, aby zakres teoretyczny przeprowadzonego kursu gwarantował bezpieczne nurkowanie na danym poziomie. W programach jaskiniowych podręczniki NSS/CDS oraz NACD są porównywalne do IANTD Cave Diving Manual and Student Workbook i zalecane są jako dodatkowe materiały;

• Ukończenie kursu IANTD wymaga zaliczenia pisemnego egzaminu, który jest sprawdzaniem stopnia zrozumienia
wykładanych tematów;

• IANTD posiada wskazówki dla Divemasterów/ Supervisorów umożliwiające asystentom instruktorów doskonalenie się i
zostanie pełnoprawnym Instruktorem IANTD.

IAND, Inc./IANTD uważa, że zdobyta podczas szkolenia pewność siebie, kompetencja i sprawność umożliwią przeżycie w wydających się nie do przeżycia sytuacjach.

Celem IANTD jest odkrywanie możliwości i wyzwań nurkowania rekreacyjnego,zawierającego wszystkie formy nurkowania Sportowego, Nitroxowego, Zaawansowanego i Technicznego, w celu rozwijania otwartości i odpowiedzialności u nurków oraz ustalenia standardów bezpiecznego szkolenia w społeczności nurkowej. IANTD i jej członkowie dążą do bycia szczerym, etycznym oraz postępują uczciwie w każdej dziedzinie życia. Wierzymy także, że są pewne uniwersalne, absolutne wyznaczniki. Staramy się żyć według nich. Kładziemy szczególny nacisk na następujące dziedziny naszej działalności:

ŚWIADOMOŚĆ I POPARCIE PUBLICZNE: IANTD promuje otwartość w społeczności nurkowej, polegającej na wymianie procedur, technik oraz metod operacyjnych których poszukują nurkowie rozwijający swoje doświadczenie. W interesie bezpieczniejszego nurkowania dajemy naszym członkom prawo do tworzenia nowych procedur i metod szkoleniowych, biorąc jednak pod uwagę konieczność akceptacji ich poziomu bezpieczeństwa. IANTD jest informowana o rozwoju procedur oraz trendów nurkowych i włącza je systematycznie do zakresu swojej działalności.

PROGRAM ROZWIJANIA BEZPIECZNEGO NURKA: IANTD wierzy, że odpowiedzialność nurka rozwijana jest podczas rygorystycznego treningu i doświadczenia zdobytego podczas godzin spędzonych w wodzie. Energiczny instruktaż z mocnymi relacjami Instruktor/kursant procentuje przeniesieniem odpowiedzialności w nurkowaniu na kursanta, co jest kwintesencją naszej filozofii treningowej.

ROZWIJANIE I DOSTOSOWYWANIE PROGRAMÓW: Programy IANTD zostały stworzone w celu rozwijania wiedzy oraz sprawności nurkowej. Rozwijając ich jakość i siłę ciągle dostosowujemy te programy bazując na wnioskach naszych Instruktorów. Ciągle też rozwijamy zestaw podstawowych procedur i sprawności koniecznych w nurkowaniu Sportowym i Technicznym. Standardy i Procedury IANTD zostały opracowane w celu ujednolicenia oraz łatwego określenia na całym świecie zakresu minimalnego poziomu wiedzy, doświadczenia i sprawności nurków legitymujących się przynależnością do IANTD.

ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI: Większość swojej pracy IANTD włożyła w rozwój sensu społeczności w środowisku nurkowym. Społeczność nurkowa, pomijając jej wielkość, potrzebuje wewnętrznej współpracy dla funkcjonowania i wzrostu. Wszystko inne jest bezproduktywne.

Wszystkie podane ceny (z wyjątkiem nurkowania INTRO/Programu Discover Scuba Diving PADI) dotyczą zajęć dla grup (minimum 4 sosby). Ceny kursów dla mniejszych grup, oraz kursów indywidualnych podajemy na życzenie.

Po więcej szczegółów zadzwoń bądź napisz do nas.
tel. 664 024 597

Aleje Jerozolimskie 121/123
02-017 Warszawa
Sklep, serwis, szkolenia, turystyka
 Godziny otwarcia: Pn-Cz: 10-18, Pt: 9-17
e-mail: jacek@nurtech.pl

DO ZOBACZENIA W WODZIE !!!!!!!!!!

Oceń tą stronę